Szybkie linki

Treść strony

Dział Ewidencji i Świadczeń

Do zakresu podstawowych zadań Działu Ewidencji i Świadczeń należy:

Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzenie rejestru tych osób, wydawanie zaświadczeń

Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty o:

 • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz o utracie statusu bezrobotnego
 • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku
 • obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanego z Funduszu Pracy

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia

Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych bezrobotnych i członków ich rodzin

Przyznawanie świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy

Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.

__________________________________________________________

W celu dokonania rejestracji osoba bezrobotna powinna zgłosić się do pokoju nr 1.

Osoba niepełnosprawna oraz poszukująca pracy w celu dokonania rejestracji, powinna zgłosić się osobiście do pokoju nr 17.

1. Bezrobotny lub osoba poszukująca pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
2.Rejestracja bezrobotnego lub poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów , po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie.
3. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
 • dowód osobisty
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia
 • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień
 • dokumenty o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba takie posiada
 • osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów przedkłada orzeczenie o niepełnosprawności uprawnionego organu
 • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, oprócz ww. dokumentów przedkłada decyzję o wykreśleniu z ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zaświadczenie ZUS o okresie odprowadzanych składek.
Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.
 • autor informacji: Beata Fydrych
  data wytworzenia: 2006.12.07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-07 18:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-07 13:40

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie

REGON 510941860
NIP 845-17-11-664

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 87 429 64 40
fax. +48 87 429 64 75

e-mail: olgi@praca.gov.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek - piątek: 800 - 1400
przerwa pon.-pt.: 11 00 – 11 15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.